Chi tiết hướng dẫn tại đây

Chi tiết thành tích thi đua khen thưởng của cá nhân, tập thể tại đây