1. hướng dẫn quy trình.docx

2. Mẫu 1- bảng kiểm.doc

3. Mẫu 2- BC tổng hợp - Đoàn TT.doc

4. Mẫu 3. BC tổng hợp - Sở.doc

5. Phụ lục 1- KH thanh tra.doc

6. phụ lục 2 - HD bảng kiểm.doc

7. Phụ lục 3 - Danh mục hồ sơ.doc

8. De cuong bao cao doi voi cong trinh sửa 7-3-2016.doc

9. De cuong bao cao doi voi doanh nghiep.doc