Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Trả lời:
Khoản 7, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định “thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội” là “thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm”.
Như vậy, thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đầu năm 2014 của bà Phạm Thị Thêu phải được cộng vào số tháng làm việc để tính số ngày nghỉ phép năm tương ứng.
BBT
A
Bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì bạn muốn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời và đáp ứng những gì trong khả năng cho phép và thuộc lĩnh vực của chúng tôi!
A
Tài liệu của độc giả được chúng tôi kiểm chứng. Hơn nữa các độc giả khác sẽ kiểm chứng và đánh giá tài nguyên của bạn