Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật; đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Th¬ương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ¬ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; ch¬ưa tìm đ¬ược việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.
Theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung thì người lao động được xác định là có việc làm khi có quyết định tuyển dụng đối với trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.
Như vậy, trường hợp của bà Duyến đã đăng ký thất nghiệp vào ngày 11/9/2014 nhưng có việc làm vào ngày 01/10/2014 thì không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nêu trên./.