Hoạt động khác
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
09:34 19/10/2018
Ngày 15/10/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1421/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và...