Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Chính phủ đã có gói hỗ trợ đặc biệt 62.000 tỷ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Tuy nhiên, khi triển khai chi trả gói hỗ trợ này, ghi nhận phản ánh tại một số địa phương, có nhiều hộ dân có điều kiện khá giả vẫn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội này, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, có dấu hiệu sai phạm trong xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo định hướng thanh tra 6 tháng cuối năm 2020, Bộ LĐTBXH giao Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện nội dung thanh tra về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên diện rộng, trừ các địa phương do Bộ LĐTBXH trực tiếp thực hiện.

Ngày 21/5/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ LĐTBXH phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Phú Thọ.

Cũng theo định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020, Bộ LĐTBXH quyết định dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID -19; Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định tại Khoản 5, Mục II, Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025 và yêu cầu tại Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020./.