Triển khai Nghị quyết có hiệu quả, sáng tạo, phù hợp

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã lãnh đạo đơn vị chủ động xây dựng, trình Bộ về kế hoạch công tác hàng năm từ cấp phòng, tổng hợp đề xuất từ các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ để thống nhất trong công tác thanh tra, tránh chồng chéo. Đồng thời, hướng dẫn trọng tâm công tác thanh tra đối với các Sở LĐTBXH. Nội dung kế hoạch và hướng dẫn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu thực tế.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng tiến độ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hướng dẫn và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên trong toàn ngành LĐTBXH và duy trì sinh hoạt báo cáo chuyên đề hàng năm.

Kết quả, trong 5 năm (2015-2019) đã tiến hành 2.588 cuộc thanh tra, tăng 571 cuộc so với nhiệm kỳ trước. Công tác thanh tra đã chú trọng về chất lượng và đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, như: Bố trí trưởng đoàn thanh tra là thanh tra viên chính hoặc lãnh đạo cấp phòng trở lên; hoàn thiện đề cương thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc tra, công tác giám sát và theo dõi thực hiện kiến nghị sau thanh tra. Cùng với đó, công tác xử lý sau thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra đã được tăng cường; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động) được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện tốt nhiệm vụ về thanh tra được Bộ trưởng phê duyệt hàng năm.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thanh tra Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh tra Bộ đã duy trì tốt nề nếp tiếp công dân và tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp công dân của Bộ trưởng. Tổng số lượt công dân được tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ là 15.217 lượt người (tăng 8.497 lượt), trong đó số công dân được Lãnh đạo Bộ tiếp là 1.594 lượt. Trong 5 năm, Bộ đã tiếp 69 lượt đoàn đông người đề nghị được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Mặt khác, Thanh tra Bộ đã thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Đặc biệt, đã tham mưu Bộ trưởng rà soát các vụ việc địa phương xin ý kiến; trực tiếp làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, nhờ đó đã hạn chế được tình trạng chậm trả lời địa phương, công dân của các đơn vị thuộc Bộ; thường xuyên tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân qua đường dây nóng và hòm thư điện tử.

Với vai trò thường trực giúp Bộ trưởng về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Bộ đã đẩy mạnh tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều đề xuất hoạt động mang tính đột phá, như: Xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định về PCTN; tham mưu Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng và đưa ra các giải pháp phòng ngừa là đề xuất mang tính đột phá, đi trước; tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN theo Luật PCTN sửa đổi đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính và hợp tác quốc tế; tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH đến năm 2020.

Không có chi bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ LĐTBXH về việc yêu cầu các cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện. Căn cứ bản cam kết của cán bộ, đảng viên, cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đặc biệt, Đảng ủy đã tổ chức 03 mô hình hoạt động để đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương vào cuộc sống, phù hợp với đặc thù của đơn vị. Đến nay, với những nỗ lực tự học tập, tự rèn luyện và tự khắc phục biểu hiện về nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình đã giảm; cán bộ, công chức đã sử dụng thời gian làm việc hợp lý, sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác ở nơi xa, dài ngày; có ý thức đối với công việc chung của phòng, của đơn vị.

 

Đại hội Đảng bộ đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các Chi bộ đã tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ đảng viên bằng nhiều hình thức; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của cán bộ, đảng viên… Việc thực hiện phương châm hành động của cả nhiệm kỳ “Kỷ cương - Thân ái - Đoàn kết - Chất lượng” đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công việc, tư tưởng cũng như đời sống của các công chức trong đơn vị.

Mặt khác, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện về công tác tổ chức cán bộ. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu và phối hợp với chính quyền thực hiện các thủ tục trình lãnh đạo Bộ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Tất cả các đảng viên trong Đảng bộ đều được quản lý chặt chẽ trong mọi hoạt động, kể cả việc sinh hoạt ở tổ chức đảng nơi cư trú và khi đi công tác. Mọi dư luận, ý kiến có liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo đều được kiểm tra, xem xét, phân tích cụ thể, chính xác và kết luận công khai. Do đó, nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, nhất trí, không có hiện tượng bè phái, cục bộ.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ LĐTBXH chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ đã tập trung giám sát các chi bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên; giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức của đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên cho thấy, không có chi bộ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Thanh tra Bộ, pháp luật của Nhà nước…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Thanh tra Bộ LĐTBXH tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức đoàn thể đoàn kết, sáng tạo, tương trợ lẫn nhau. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo đổi mới phương pháp thanh tra, đẩy mạnh giám sát hoạt động đoàn thanh tra và hoạt động theo dõi, xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra cũng như công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Đảng bộ sẽ phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; phát huy dân chủ đi đối với trách nhiệm của người đứng đầu nhằm kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, giữ gìn kỷ cương, liêm chính trong cán bộ, đảng viên. Định hướng kịp thời và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên; tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Bộ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng tầm ảnh hưởng cũng như hình ảnh của Thanh tra lao động Việt Nam ra khu vực và trên thế giới, đồng thời giữ vững tính tự chủ và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam./.

(Nguồn: http://thanhtravietnam.vn)