Đảng ủy Thanh tra đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết, qua đó, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn thể hội nghị đánh giá, Đảng bộ đã xây dựng chương trình công tác năm 2020 đúng định hướng của Đảng ủy cơ quan Bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đại chất lượng, hiệu quả cao; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp; duy trì khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, coi trọng công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả Chị thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011; công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm thực hiện, chỉ đạo, qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng trâm 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Thanh tra tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2020 đã được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.