Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2017 của Đảng ủy Khối; Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 09/2/2018 của Đảng ủy Bộ và Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 09/3/2018 của Đảng ủy Thanh tra Bộ, ngày 18/5/2018, Đảng ủy Thanh tra Bộ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý II/2018, chủ đề “kỷ cương” và “đoàn kết”.Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng – Bí thư Đảng bộ nêu mục đích, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa của buổi sinh hoạt. Tiếp theo là phần trình bày chuyên đề của đại diện các chi bộ được phân công.Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Đại diện Chi bộ Thanh tra chính sách lao động trình bày chuyên đề “Kỷ cương”, với nội dung chính là khái niệm kỷ cương, hậu quả của việc buông lỏng kỷ cương và đưa ra một số đề xuất tăng cường kỷ cương trong hoạt động của Thanh tra Bộ.Tiếp theo, đồng chí Trần Thị Liên - Đại diện Chi bộ Thanh tra chính sách trẻ em và xã hội trình bày chuyên đề “Đoàn kết”, với nội dung chính là khái niệm đoàn kết, tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết và đưa ra một số giải pháp để nâng cao tinh thần đoàn kết trong đơn vị.Các đồng chí đảng viên và quần chúng tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã thảo luận sôi nổi và đưa ra những ý kiến đóng góp về những nội dung liên quan đến chủ đề “Kỷ cương” và “Đoàn kết” mà Chi bộ đã trình bày.Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Bí thư Đảng bộ đánh giá cao bài trình bày về “Đoàn kết” và đưa ra một số yêu cầu về nội dung để chi bộ Thanh tra chính sách lao động hoàn thiện hơn bài trình bày “Kỷ cương”./.