Trong 6 tháng đầu năm 2016, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2012 và các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.

20160707_081219.jpg


Kết quả thực hiện các hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Thanh tra Bộ như sau:

1. Kết quả công tác 6 tháng

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 144 đơn vị, ban hành 1264 kiến nghị, 17 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 702,5 triệu đồng; hoàn thành tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất;  thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, cụ thể: đã tiếp 328 lượt công dân, xử lý 2507 đơn, thư và giải quyết xong 01 vụ khiếu nại, 01 vụ tố cáo; tham mưu Bộ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại Bộ; hoàn thành trình Bộ, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác được giao.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng như phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị và văn bản của đảng, thông tin về tình hình quốc tế, trong nước theo tinh thần của các nghị quyết, động viên, khích lệ, phát động phong trào thi đua rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tới toàn đảng viên và quần chúng, nên các đảng viên trong toàn Đảng bộ đều thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.

Đảng ủy triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng như: Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 01-NĐ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"

Về công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên: Trong  6 tháng đầu năm, Đảng ủy cùng Lãnh đạo đơn vị đề nghị Bộ bổ nhiệm mới 2 lãnh đạo cấp phòng, điều động và bổ nhiệm 03 lãnh đạo cấp phòng, điều động 01 lượt cán bộ; tiếp nhận 02 công chức mới; ký hợp đồng lao động với 02 người lao động làm tạp vụ; kết nạp được 01 đảng viên mới, hoàn thiện hồ sơ kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị; tiếp nhận 02 đảng viên từ nơi khác chuyển đến và kịp thời làm các thủ tục chuyển 01 đảng viên về sinh hoạt tại nơi cơ trú sau khi được nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng: Đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của Đảng ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát 2016 của Ủy ban Kiểm tra và đang tích cực triển khai trong Đảng bộ.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 140-KH/ĐU ngày 31/3/2014 của Đảng ủy Bộ về triển khai "năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận", Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đảng ủy đã tổ chức đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và nắm bắt tư tưởng của đoàn viên thanh niên, công đoàn, nữ công; đã lãnh đạo công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ; tăng cường điều kiện cho phát triển và hoạt động của Chi đoàn thanh niên; đặc biệt chỉ đạo Chi đoàn thực hiện diễn đàn "nếu tôi là trưởng đoàn thanh tra" nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Sơ kết Đảng bộ Thanh tra Bộ 6 tháng đầu năm 2016

2. Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở rút ra một số thiếu sót hạn chế cũng như nguyên nhân của thiếu sót, hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm như sau:

Phương hướng: Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh tập thể và dân chủ trong đảng, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý để xây dựng và phát triển Thanh tra Bộ ngày càng vững mạnh.

Nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2016; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020; đổi mới phương pháp thanh tra; nghiên cứu, rà soát kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác tư tưởng: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào "tự học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn"; phổ biến, triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Đảng.

- Thực hiện công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng: Rà soát, đánh giá, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền cho các giai đoạn tiếp theo; duy trì sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra.

- Thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiến tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.