Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của ngành; căn cứ thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thanh tra Bộ long trọng tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2016”.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2015 và thực hiện dân chủ trong đơn vị năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017. Phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, có 10 cá nhân có ý kiến đóng góp tập trung về việc nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Thanh tra Bộ; của Thủ trưởng đơn vị và các ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của đơn vị. Hôi nghị đã bầu kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân gồm 5 đồng chí; nghe công bố kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích. Tại hội nghị, Lễ Ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ đã diễn ra long trọng trước sự chứng kiến và hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Thanh tra Bộ.

Lễ ký giáo ước thi đua năm 2017

Hôi nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h 30 phút cùng ngày.