HỘI  NGHỊ  KÝ GIAO ƯỚC THI  ĐUA KHỐI III NĂM  2018

   Sáng 26/1/2018, Tại Nhà khách Chính phủ, Thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua khối III năm 2018, ngành Văn hóa - Xã hội gồm: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Bộ Ngoại giao hưởng ứng phong trào thi đua năm 2018 do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động và tiến hành giao ước thi đua

                                                              Hình ảnh hội nghị

           Hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua năm 2018 do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, khối III ngành Văn hóa - Xã hội thi đua đẩy mạnh phong trào thanh tra trong Khối nhằm tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

     Thông qua phong trào thi đua khối để các cán bộ, công chức ngành Thanh tra rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong công tác thanh tra.

Thanh tra các Bộ, Ngành ký giao ước thi đua năm 2018

 

     Các nội dung chính trong giao ước thi đua gồm:

  • Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 đã được ban hành.
  • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết  liệt việc “chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thực hiện nghiêm 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức ngành Thanh tra; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
  • Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • Thường xuyên làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; việc chấp hành chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo về khen thưởng ở mỗi bộ, ngành;  chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Khối thi đua.

Hội nghị đã phân công rõ ràng trách nhiệm của Khối trưởng, khối phó và Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ trong Khối cũng như thời gian triển khai công việc để thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2018.

 Hội nghị  kết thúc tốt đẹp lúc 11h30 cùng ngày.