Qua thanh tra tại 07 doanh nghiệp, Đoàn Thanh tra Bộ ghi nhận những quy định của pháp luật về lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được doanh nghiệp thực hiện như: Đã bố trí cho người lao động nghỉ lễ, tết theo quy định; trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng; đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; đã lập các biện pháp an toàn khi thi công.

Bên cạnh đó, tại các doanh nghiệp còn có rất nhiều thiếu sót như: Đối với các hợp đồng lao động ký kết với người lao động, chưa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật lao động; chưa bố trí cho người lao động nghỉ hằng tuần theo quy định; chưa trả lương làm thêm giờ, làm vào ngày nghỉ, lễ cho người lao động; sử dụng lao động là công dân nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động; chưa phân loại số lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện các chế độ cho người lao động; chưa tiến hành khai báo trước khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chưa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ làm công tác quản lý và người lao động; chưa định kỳ đo lường các yếu tố có hại tại nơi làm việc; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hoặc tổ chức khám nhưng chưa đầy đủ; chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc xây dựng nhưng chưa tổ chức diễn tập; chưa lập và ghi sổ nhật ký an toàn.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và Biên bản thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành kết luận đối với từng doanh nghiệp được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 133 sai phạm (bình quân 19 sai phạm/doanh nghiệp) đồng thời đưa ra các kiến nghị yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nhằm giảm thiểu nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động và đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng lao động./.

Trung Thông