Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, diện tích đất tự nhiên là 5.868 km2; toàn tỉnh có 6 huyện và 1 thành phố với 141 xã, phường, thị trấn trong đó có 57 xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Tổng dân số toàn tỉnh (năm 2015): 759.792 người, trong đó nữ: 382.175 người (chiếm 50,3%). Số người trong độ tuổi lao động: 477.149 người, trong đó nữ: 239.528 người (chiếm 50,2%). Số lượng đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn: 1.090 doanh nghiệp. Trong đó:

+ Doanh nghiệp nhà nước: 27;

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): 05;

+ Doanh nghiệp khác: 1.058;

+ Hợp tác xã, Liên Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động: 295.

Số lượng lao động đang làm việc trong các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh: 40.874 người. Trong đó:

+ Lao động nữ: 20.519 người;

+ Lao động cao tuổi: 225 người;

+ Lao động là người nước ngoài: 48 người;

 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và “chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng”, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại 03 công trình xây dựng và 01 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các công trình xây dựng tại Tuyên Quang chủ yếu là xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, ban ngành, Trường mầm non…

Qua thanh tra tại 04 doanh nghiệp, Đoàn Thanh tra Bộ ghi nhận những quy định của pháp luật về lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được doanh nghiệp thực hiện như: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại công trình; bố trí cán bộ làm công tác an toàn; lập và thực hiện biện pháp an toàn khi thi công, lập và ghi sổ nhật ký thi công, nhật ký an toàn lao động; xây dựng rào ngăn xung quanh công trình và bố trí trạm gác...

Bên cạnh đó, tại các doanh nghiệp vẫn còn nhiều sai phạm như:

+ Vi phạm về ký kết hợp đồng lao động với người lao động: chưa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật lao động;

+ Vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: chưa bố trí cho người lao động nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, tết theo quy định;

+ Đặc biệt các doanh nghiệp còn vi phạm rất nhiều các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, điển hình là: chưa thống kế số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc tổ chức khám nhưng không đầy đủ cho người lao động; chưa bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ quan y tế địa phương; chưa xây dựng quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị; chưa tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinhh lao động theo quy định; chưa tổ chức tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động và lập biên bản kiểm tra theo quy định; chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn tập, lập biên bản; chưa tiến hành đo lường các yếu tố có hại tại nơi làm việc; chưa tiến hành kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và Biên bản thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành kết luận đối với từng doanh nghiệp được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 47 sai phạm (bình quân 12 sai phạm/doanh nghiệp) đồng thời đưa ra các kiến nghị yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nhằm giảm thiểu nguy gây tai nạn lao động đối với người lao động và đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng lao động, đảm bảo việc “Tuân thủ pháp luật lao động về những công trình xây dựng an toàn