Chính sách lao động, dạy nghề
Tình hình chấp hành Luật An toàn, vệ sinh lao động tại 14 tổ chức dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động phía nam năm 2016
01:15 25/11/2016
Nhằm tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động, từ ngày 10/10/2016 đến ngày 28/10/2016, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp...
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
05:24 26/10/2016
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với Công ty CP Du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng