Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
09:34 19/10/2018
Ngày 15/10/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1421/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và...
CV số 4355/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2018
11:19 22/11/2017
Bộ trưởng ban hành công văn số 4355/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2018
BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
06:20 18/10/2017
ĐỀ NGHỊ CHÁNH THANH TRA SỞ TẢI CÁC BIỂU MẪU SỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU CÔNG VĂN SỐ 815/TTr-THGS NGÀY 16/10/2017 CỦA CHÁNH THANH TRA BỘ