Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
09:34 19/10/2018
Ngày 15/10/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1421/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và...
CV số 4355/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2018
11:19 22/11/2017
Bộ trưởng ban hành công văn số 4355/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2018