Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
06:20 18/10/2017
ĐỀ NGHỊ CHÁNH THANH TRA SỞ TẢI CÁC BIỂU MẪU SỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU CÔNG VĂN SỐ 815/TTr-THGS NGÀY 16/10/2017 CỦA CHÁNH THANH TRA BỘ
Đề cương thanh tra Chiến dịch năm 2017
07:46 23/03/2017
Đề cương thanh tra Chiến dịch năm 2017