Biểu mẫu giúp các Sở báo cáo theo công văn 46/TTr-CSLĐ ngày 08/01/2020

Mẫu BC tổng hợp_ ket qua thuc hien kien nghi.doc

cv 46.pdf