Công văn số 01/TTr-THGS ngày 02/01/2020 đề nghị các Sở LĐTBXH báo cáo việc sử dụng phần mềm tự kiểm tra pháp luật lao động.