Công văn yêu cầu báo cáo 6 tháng_.pdf

Biểu mẫu 01- Kết quả thanh tra.xlsx

Biểu mẫu 02-thanh tra hành chính.xlsx

Biểu mẫu 03-LĐ, BHXH theo loại hình doanh nghiệp.xlsx

Biểu mẫu 04 . Xử lý sau thanh tra.xlsx

Biểu mẫu 05. Kết quả Phiếu tự kiểm tra.xlsx

Biểu mẫu 06- TCD, xử lý đơn.xlsx

Biểu mẫu số 7.xlsx

Biểu số 8 và 9.docx