1.Đề cương thanh tra xâm hại trẻ em:

Đề cương dành cho cơ sở chăm sóc.doc

Đề cương thanh tra xam hại trẻ em UBND huyện.docx

Đề cương thanh tra xam hại trẻ em UBND tỉnh.docx

Đề cương thanh tra xam hại trẻ em UBND xã.docx

2.Phụ lục đi kèm

Phụ lục 01.docx

Phụ lục 02.docx

Phụ lục 03.docx

Phụ lục 04.docx

Phụ lục 05.doc

Phụ lục 06.doc

Phu luc 07.doc

PHỤ-LỤC-CƠ-SỞ-BTXH-chuẩn.doc