Đĩa CD về Dự án “Chương trình An toàn Lao động và Hệ thống Thanh tra Lao động hợp nhất” là một tài liệu tham khảo và tập huấn được tổng hợp từ quá trình nghiên cứu, phát triển trong suốt 5 năm của dự án và được coi như “cẩm nang” chuyên dùng cho các nhà quản lý, chuyên gia thuộc lĩnh vực và đặc biệt “hữu ích” đối các thanh tra viên lao động tại Việt Nam. Cùng với đĩa CD trên, Cuốn sách về Công ước 81 ( Công ước Thanh tra Lao động) và Công ước 129 ( Công ước Thanh tra Lao động trong Nông nghiệp) được coi là tài liệu nghiên cứu quan trọng đối với các cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ, an toàn - vệ sinh lao động cũng như các thanh tra lao động trong tiến trình từng bước nâng cao năng lực và hội nhập với những tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi Bà Rose Marie Greve trao tặng đĩa CD và ấn phẩm cho các đơn vị trong và ngoài ngành, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn sử dụng, cài đặt đĩa CD ( đĩa Chương trình); tóm tắt nội dung của đĩa CD và cuốn sách; và nghe một số ý kiến phát biểu, đóng góp của các đại biểu về Dự án và các ấn phẩm của dự án./. Tuấn Cường ( Tạp chí LĐXH)