Hội thảo này là một hoạt động của Dự án 7UP2 về Hỗ trợ, nâng cao năng lực về chính sách cạnh tranh và Luật Cạnh tranh ở Châu á do Chính phủ Thuỵ Sỹ, Anh và Tổ chức CUTS hỗ trợ. Dự án này sẽ được thực hiện từ năm 2004 đến năm 2006 hướng tới 4 mục tiêu là: Xây dựng các thể chế và giúp đỡ các cơ quan, ban, ngành và doanh nghiệp tại các nước Bangladesh, Nepan, Lào, Campuchia, Việt Nam thực thi Luật cạnh tranh và chính sách cạnh tranh; Nâng cao chất lượng xây dựng Luật cạnh tranh; Thiết lập cơ sở đào tạo về Luật cạnh tranh ở các nước nói trên; Tạo điều kiện cho người tiêu dùng và cán bộ trong các cơ quan Nhà nước đối thoại để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Trong hai ngày diễn ra hội thảo các đại biểu của Bangladesh, Nepan, Lào, Campuchia, Việt Nam sẽ trình bày và thảo luận các báo cáo nghiên cứu về tình hình cạnh tranh và thực thi pháp luật cạnh tranh ở nước mình; đồng thời tham gia lớp tập huấn chuyên đề về quan hệ giữa cơ quan quản lý cạnh tranh và các cơ quan quản lý chuyên ngành như Điện lực, Bưu chính Viễn thông, Dược phẩm. Trong điều kiện Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường năng động, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, với hơn 170 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động và kinh doanh trên thị trường; Luật Cạnh tranh của nước ta cũng đã được ban hành ngày 3/12/2004 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2005, hội thảo này sẽ góp phần đáng kể trong việc đưa Luật Cạnh tranh đi vào cuộc sống và tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng và ổn định tại Việt Nam./. Thảo Lan