Song nhìn chung, các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết phải sớm ban hành Luật phòng chống tham nhũng để đám ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng hiện nay, khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh chống tham nhũng hiện hành, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân về đấu tranh chống tham nhũng. Được biết, dự án Luật phòng, chống tham nhũng đã được các đại biểu quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XI theo Tờ trình số 69/CP-XDPL ngày 26/5/2005, trên cơ sở đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan trình dự án và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật để lấy ý kiến các ngành, các cấp và nhân dân Hồng Minh (Tạp chí Lao động và Xã hội)