ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Đề cương báo cáo DN điện tử.docx

decuong XKLD.doc

4. De cuong Cty liên kết.doc

3. DE CUONG BAO CAO CTY CO PHAN NN 51% TRO LEN.doc

2. DE CUONG BAO CAO VAN PHONG TONG CTY V+ CONG TY CON (100% VON) (1).doc

1. DE CUONG BAO CAO TONG CTY.doc

Đề cương công trình xay dựng.doc