Tải văn bản tại đây

ND 97-2011 TTr vien, cong tac vien TTr (thay the ND 100-2007).doc