Nhận được thông tin, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Lạng Giang đã có mặt kịp thời giải quyết. Sau khi trao đổi, các bên đã thống nhất: Công ty bù lương cho các tổ sản xuất để mức lương đạt ít nhất 50 nghìn đồng/ngày công trong tháng 3; từ ngày 1-4, Công ty thực hiện trả lương theo đơn giá mới (tăng 40% đối với sản phẩm gạch xây và 30% cho các sản phẩm khác so với tiền lương đã ban hành); từ tháng 5-2008, Công ty tăng mức ăn giữa ca từ 7 nghìn lên 8 nghìn đồng/suất. Cùng ngày, công nhân đã trở lại làm việc. Thanh Hải Báo Bắc Giang