Nhng ưđim trong vic thc thi pháp lut lao động

 

Trong thời gian qua, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng lao động với 108/108 người lao động thuộc đối tượng phải ký kết hợp đồng lao động, thực hiện tốt chế độ trả công lao động cho người laođộng: thực hiện trả tiền lương tối thiểu 650.000 đồng; thu nhập bình quân: 2.500.000 đồng/người/tháng; trả lương cho người lao động nghỉ phép, lễ, tết, nghỉ việc riêng có lương theo quy định của pháp luật lao động, bố trí 07 cán bộ bán chuyên trách làm công tác an toàn lao động và huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009 cho 18 người lao động. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện đầy đủcác quy định riêng đối với lao động nữ: không sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm, làm thêm giờ, làm các công việc nguy hiểm, độc hại vàđi công tác xa; xây buồng tắm, buồng vệ sinh, phòng thay quần áo riêng cho lao động nữ…

 

Nhng thiếu sót cn khc phc

 

Bên cạnh những việc đã làm được, doanh nghiệp cũng cần sớm khắc phục một số khuyết điểm như cần báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng và nhu cầu tuyển lao động; về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; về công tác bảo hộ lao động với Sở Lao động – Thư­ơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Các bản hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động chưa quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động: mục công việc phải làm ghi “theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp của doanh nghiệp”, các mục chế độ nâng lương, tiền thưởng, trang bị bảo hộ lao động, chế độ nghỉngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ghi chung chung “theo quy định của Nhà nước, của doanh nghiệp”… Chưa xây dựng hệ thống thang lư­ơng; bảng lư­ơng; định mức lao động và lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Chưa thực hiện chế độ nghỉ hàng năm ít nhất 14 ngày/năm (hoặc 16 ngày/năm) đối với số laođộng làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm).Chưa thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, mạng l­ưới an toàn, vệ sinh viên; phân định chế độ trách nhiệm cá nhân về bảo hộ lao động; xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm. Sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Chưa xây dựng các luận chứng về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và môi trường xung quanh. Chưa đăng ký Nội quy laođộng với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình. Nội dung nội quy lao động chưa theo quy định tại Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ; một số nội dung trái với quy định của pháp luật lao động như: quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trừ lương.

 

Một số kiến nghị

 

Trong khuôn khổ đợt thanh tra, Đoàn thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có một số kiến nghị, yêu cầu doanh nghiệp sớm thực hiện, trong đó nhân mạnh cần sớm báo cáo định kỳvề nhu cầu tuyển dụng và tình hình sử dụng lao động cũng như tình hình tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp. Bổ sung vào bản hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nhằm thể hiện cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Lập sổ lao động cho người lao động. Thống kê, theo dõi số laođộng thôi việc đã thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Xây dựng vàđăng ký thang lương, bảng lương, xây dựng định mức lao động.

Tham gia bảo hiểm xã hội cho 100% người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang làm việc tại Công ty. Thực hiện chế độ nghỉ hàng năm ít nhất 14 ngày/năm (hoặc 16 ngày/năm) đối với số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm) theo quy định. Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn, vệsinh viên, phân định chế độ trách nhiệm cá nhân về bảo hộ lao động. Kiểm định và đăng ký 03 thiết bịcó yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị và các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh laođộng cho 100% người sử dụng lao động và người lao động. Bồi dư­ỡng cho ngư­ời lao động làm các công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Khám sức khoẻ định kỳ cho nguời lao động. Xây dựng các luận chứng về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và môi trường xung quanh.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, doanh nghiệp phải thực hiện xong các kiến nghị nêu trên./.

 

Hu Bc – Tiến Tùng